#1849

Chào bạn,
Bạn vào file functions.php trong freshio-child và ghi đè lại function

function freshio_handheld_footer_bar() {
		$links = array(
			'shop'    => array(
				'priority' => 5,
				'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_shop_link',
			),
			'my-account' => array(
				'priority' => 10,
				'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_account_link',
			),
			'search'   => array(
				'priority' => 20,
				'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_search',
			),
			'wishlist'  => array(
				'priority' => 30,
				'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_wishlist',
			),
		);

		if ( wc_get_page_id( 'myaccount' ) === - 1 ) {
			unset( $links['my-account'] );
		}

		if ( ! function_exists( 'yith_wcwl_count_all_products' ) ) {
			unset( $links['wishlist'] );
		}

		$links = apply_filters( 'freshio_handheld_footer_bar_links', $links );
		?>
    <div class="freshio-handheld-footer-bar">
      <ul class="columns-<?php echo count( $links ); ?>">
				<?php foreach ( $links as $key => $link ) : ?>
          <li class="<?php echo esc_attr( $key ); ?>">
						<?php
						if ( $link['callback'] ) {
							call_user_func( $link['callback'], $key, $link );
						}
						?>
          </li>
				<?php endforeach; ?>
      </ul>
    </div>
		<?php
	}