#1850

Chào bạn,
Bạn vào file functions.php trong freshio-child và ghi đè lại function

function freshio_handheld_footer_bar() {
	$links = array(
		'shop'       => array(
			'priority' => 5,
			'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_shop_link',
		),
		'my-account' => array(
			'priority' => 10,
			'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_account_link',
		),
		'search'     => array(
			'priority' => 20,
			'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_search',
		),
		'wishlist'   => array(
			'priority' => 30,
			'callback' => 'freshio_handheld_footer_bar_wishlist',
		),
	);

	if ( wc_get_page_id( 'myaccount' ) === - 1 ) {
		unset( $links['my-account'] );
	}

	if ( ! function_exists( 'yith_wcwl_count_all_products' ) ) {
		unset( $links['wishlist'] );
	}

	$links = apply_filters( 'freshio_handheld_footer_bar_links', $links );
	?>
	<div class="freshio-handheld-footer-bar">
		<ul class="columns-<?php echo count( $links ); ?>">
			<?php foreach ( $links as $key => $link ) : ?>
				<li class="<?php echo esc_attr( $key ); ?>">
					<?php
					if ( $link['callback'] ) {
						call_user_func( $link['callback'], $key, $link );
					}
					?>
				</li>
			<?php endforeach; ?>
		</ul>
	</div>
	<?php
}